Sunday, March 28, 2010

Heart Tango

Monica Bellucci - Heart Tango (By Leo Burnett)


賣 Bra o既廣告都可拍攝到像電影般的似夢迷離.

正!

By the way, 點解條條女都咁索?
答案在片尾揭終!

No comments:

linkwithin